Utan bilen dealen

Utan bilen-dealen är projektet där 25 hushåll från 13 kommuner i Stockholmsregionen får prova att leva utan egen bil i tre månader i höst, 1 september till 30 november.
Vad vill du läsa mer om?

Om utan bilen dealen

Utan bilen-dealen är projektet där 25 hushåll från 13 kommuner i Stockholmsregionen får prova att leva utan egen bil i tre månader i höst, 1 september till 30 november.

Om projektet

De alternativ som erbjuds till bilen är exempelvis elcykel, ellastcykel med plats för minst två barn, kollektivtrafikkort samt ett antal livlinor med bilpool, hyrbil eller annan typ av bildelningstjänst. Vilka alternativ som erbjuds anpassas efter hushållets behov.

Anmälan stängde den 12 april och vi jobbar just nu med att välja ut vilka som blir våra utan bilen-ambassadörer. De hushåll vi söker består av minst två personer som äger minst en bil som används flera gånger i veckan. Hushållen ska ha möjlighet att ersätta majoriteten av de bilresor de gör vanligdags med cykel och/eller kollektivtrafik. För att vara goda ambassadörer och kunna inspirera andra till en mindre bilberoende vardag ska de vara aktiva på sociala medier och gärna ställa upp på intervjuer och andra medieinslag i kommersiella kanaler.

Som utan bilen-ambassadör förbinder man sig därför till att inte använda den egna bilen/bilarna under hela tremånadersperioden och att dela med sig av sina erfarenheter på sociala medier.

Senast sista maj de som anmält sig få besked om de blivit utvalda att medverka i utmaningen.

Under sommaren kommer utan bilen-ambassadörerna presenteras närmare på den här sidan. Här kommer ni under hösten få fortlöpande rapporteringar från deltagarna.

Covid-19

Vi påverkas naturligtvis som alla andra av spridningen av covid-19. Vi följer därför noggrant myndigheternas rekommendationer och kommer anpassa projektets upplägg och tidsramar utifrån den situation som råder. Anmälan för att delta i projektet är nu öppen, men testperioden är förlagd till hösten, 1 september – 30 november.

Om Projektet

Utan bilen-dealen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län.

Villkor och regler

Här kan du läsa mer om hur testhushållen valdes ut och vad som förväntas av deltagarna.

Villkor för urval

Urvalet gjordes av Energi- och klimatrådgivningen i samarbete med medverkande kommuner. Urvalet baseras bland annat på nuvarande resvanor, motivering och var testhushållet bor. Vi eftersträvar även diversitet bland testushållen.

Villkor och regler för deltagande

Under kampanjperioden 1 september till 30 november förbinder sig hushållet att inte använda sin/sina bilar (med undantag för ev start för att underhålla bilens motor och bromsar). Testhushållen kommer bli ombedda att ta en bild på mätarställningen före och efter provperioden för att säkerställa detta.

En förutsättning är även att testhushållen gör minst fem inlägg på sociala medier under perioden om deras resande utan egen bil. Alla inlägg som görs ska ha hashtagen #utanbilendealen2020. Sociala medier profilen behöver vara öppen under kampanjperioden så att alla som vill kan ta del av hushållens upplevelser. De utvalda förväntas även medverka i eventuella reportage eller annan medial uppmärksamhet och vara införstådda med att deras erfarenheter kommer att spridas i Energi- och klimatrådgivningens samt medverkande kommuners mediekanaler. Innan och efter hushållens medverkan görs en resvaneundersökning.

 

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter kopplade till projektet Utan bilen dealen.

Personuppgiftsansvar inom projektet

Projektet genomförs gemensamt av följande nämnder i följande kommuner:

 

Nämnderna beslutar gemensamt om ändamål och medel för de personuppgifter som behandlas inom projektet. Personuppgiftsansvaret är därmed delat mellan samtliga deltagande nämnder, även om huvuddelen av det praktiska arbetet kommer att utföras av nämnderna i Stockholms stad och Huddinge kommun.

Genom att klicka på länken efter nämnderna ovan kommer du till respektive kommun/nämnds egen informationssida om personuppgiftsbehandlingar. Där finner du bland annat kontaktuppgifter till kommunerna/nämnderna och uppgift om vem som är respektive nämnds dataskyddsombud.

Personuppgiftsbehandlingar inom projektet

Den kategori registrerade vars personuppgifter kommer att behandlas inom projektet är de familjer eller hushåll som ansöker till att delta i projektet, såväl de som inte väljs ut som de som väljs ut som deltagare.

Personuppgiftsbehandlingar avseende samtliga registrerade

De kategorier av personuppgifter som behandlas om samtliga registrerade är följande:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om kön, ålder, familjerelationer
 • Uppgifter om fordon som ägs av hushållet
 • Uppgifter om arbete/studier/fritidsintressen
 • Uppgifter om resevanor
 • Uppgifter om användning av sociala medier
 • Personuppgifter som lämnas genom den personliga motiveringen

 

Följande behandlingar kommer att utföras avseende dessa personuppgifter:

 • Insamling via en ansökningsblankett
 • Utvärdering av uppgifterna i ansökningsblanketten för att kunna göra ett urval baserat på urvalskriterierna
 • Lagring under den tid som projektet pågår
 • Arkivering efter det att projektet är avslutat

 

Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för samtliga nämnder som deltar i projektet och behandlingarna kommer i vissa avseenden att utföras gemensamt. Uppgifterna kommer att lagras, gallras och arkiveras i enlighet med gällande arkivlagstiftning och respektive nämnds gallringsrutiner.

Personuppgiftsbehandlingar avseende de registrerade som deltar i projektet

Utöver de kategorier av personuppgifter som samlas in vid ansökan om att delta i projektet kommer även en mer fördjupad resvaneundersökning att genomföras innan och efter projektet.

Personuppgifterna kommer att ligga till grund för följande behandlingar:

 • Analys av deltagarnas resvanor före, under och efter projektet.
 • Analys av deltagarnas upplevelser av projektet
 • Sammanställning av slutsatserna i en projektrapport

 

Följande kategorier av mottagare kommer att få ta del av uppgifterna i bearbetat eller obearbetat format:

 • Deltagande kommuner i projektet.
 • Allmänheten genom publicering av projektrapporten och exponering av projektet i nämndernas informationskanaler
 • Tillväxtverket genom slutredovisning av projektet

Lagringstid

Eftersom de personuppgiftsansvariga är offentliga myndigheter kommer inkomna uppgifter att diarieföras och lagras av den eller de nämnder som tar del av dem fram till dess att de efter projektets avslutande arkiveras enligt gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandling av personuppgifter inom projektet

Den lagliga grunden för samla in uppgifterna, utvärdera dem och publicera resultatet samt lagra och arkivera uppgifterna är dels att genomföra en uppgift av allmänt intresse, dels att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås. Den lagliga grunden för att redovisa slutresultatet för Tillväxtverket är för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar de personuppgiftsansvariga nämnderna.

Registrerades rättigheter

Du har som registrerad rätt att;

 • få veta vilka personuppgifter som vi behandlar och information om hur vi behandlar dem och var de kommer ifrån,
 • få felaktig eller ofullständig information om dig själv rättad,
 • i vissa fall begära radering av dina personuppgifter eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi inte längre behöver behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade för, samt
 • klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Eftersom de personuppgiftsansvariga utgörs av offentliga myndigheter kan dina rättigheter ovan i vissa fall begränsas av offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen.

Du kan vända dig till vilken av de gemensamt personuppgiftsansvariga nämnderna i projektet du vill för att ställa frågor om personuppgiftsbehandlingen inom projektet samt utöva dina rättigheter, men vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till nämnden i den kommun där du är bosatt. Kontaktuppgifter till respektive nämnd/kommun och deras dataskyddsombud finner du via länkarna under rubriken ”Personuppgiftsansvar inom projektet” högst upp på denna sida.